Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van De Vos & Partners Advocaten te Amsterdam

Download

Artikel 1

De Vos & Partners Advocaten is de handelsnaam van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Vos & Partners Advocaten N.V. gevestigd te Amsterdam (verder te noemen “De Vos & Partners”).

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan De Vos & Partners verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van De Vos & Partners alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Artikel 3

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Vos & Partners, ongeacht of de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of personen. Degenen die voor De Vos & Partners werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4

Bij het inschakelen van derden zal De Vos & Partners steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Vos & Partners is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De Vos & Partners is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal De Vos & Partners met de opdrachtgever over het inschakelen van een derde overleg plegen. De verplichting tot overleg geldt in elk geval niet bij het inschakelen van vertalers, koeriers, deurwaarders en procesvertegenwoordigers.

Artikel 5

Elke aansprakelijkheid van De Vos & Partners is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door De Vos & Partners afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico dat in dat geval voor rekening van De Vos & Partners komt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van De Vos & Partners. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van De Vos & Partners ligt  ter inzage ten kantore van De Vos & Partners. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is elke aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,.

Artikel 6

Alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens De Vos & Partners in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Na het sluiten van het dossier zal De Vos & Partners dit gedurende zeven jaren bewaren waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 7

Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de bij de opdracht betrokken advocaten en/of andere werknemers van De Vos & Partners, een en ander voorzover niet anders is overeengekomen. De uurtarieven worden jaarlijks aangepast. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (waaronder porti, telefoon- fax- en kopieerkosten et cetera) zal 7% van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De Vos & Partners is bevoegd om eventuele verschotten (zoals bijvoorbeeld griffierecht en deurwaarderskosten) onmiddellijk en apart in rekening te brengen. De Vos & Partners is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden hieraan voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen (voor honorarium en/of verschotten), te vermeerderen met kantoorkosten en BTW, welk voorschot met de einddeclaratie zal worden verrekend. De Vos & Partners is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van voormelde kosten heeft betaald.

Artikel 8

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is drie weken, te rekenen vanaf de declaratiedatum. De Vos & Partners is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden. De opdrachtgever wordt in elk geval – zonder dat een ingebrekestelling vereist is – geacht in verzuim te zijn indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Bij verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten minimaal 10% van het te incasseren bedrag bedragen. De Vos & Partners is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).

Artikel 9

De rechtsverhouding tussen De Vos & Partners en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 9A

Artikel 9 A is uitsluitend van toepassing op onze zakelijke cliënten.

 1. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 2. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet haar reglement in bindend advies. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.
 3. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal     € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 4. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan               € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 5. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 9B

Artikel 9 B is uitsluitend van toepassing op onze particuliere cliënten.

 1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
 3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
 4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 7. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal     € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan €10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 10

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.
Versie d.d. 1 januari 2021