Rechtbank Midden-Nederland bevestigt rechtmatigheid van de ontbinding van muziekuitgavecontracten door Xander de Buisonjé

Xander de Buisonjé was vanaf 1994 tot medio 2002 de zanger van de door H. Nieskens in 1992 opgerichte band Volumia! Nieskens was naast gitarist ook de manager van Volumia! En de muziekuitgever van de 42 liedjes die (mede) door De Buisonjé waren geschreven. De band was enorm succesvol, maar werd in 2002 toch ontbonden, waarna De Buisonjé zijn muzikale carrière solo heeft voortgezet. De Buisonjé heeft de muziekuitgavecontracten met Nieskens eind 2013 buitengerechtelijk ontbonden, doordat hij van mening was dat Nieskens de contracten niet naar behoren was nagekomen. Nieskens bestreed de rechtsgeldigheid van de ontbinding en stapte naar de rechter.

Nieskens bracht veel verweren naar voren, waaronder de verjaring, het niet voldoen aan de wettelijke klachtplicht, er zou sprake zijn van een ‘gedekt’ verweer, van rechtsverwerking en van strijd met de goede procesorde. Ook meende Nieskens dat van een tekortkoming in de nakoming geen enkele sprake was, dan wel dat de tekortkoming zodanig gering was dat deze de ontbinding van de contracten niet rechtvaardigde.  Tot slot werd opschorting en schuldeisersverzuim als verweer naar voren gebracht.

Alle verweren van Nieskens faalden bij de rechtbank Midden-Nederland. Op 29 juli 2015 oordeelde de rechtbank de buitengerechtelijke ontbinding geldig. De rechtbank constateert dat Nieskens ten onrechte het auteursaandeel in de door hem gegenereerde inkomsten voor bladmuziek en synchronisaties niet heeft afgedragen aan De Buisonjé. Ook heeft Nieskens desgevraagd niet voldaan aan zijn informatieverplichting jegens De Buisonjé, die meerdere malen om inzicht had gevraagd in zowel de door Nieskens verrichte werkzaamheden als de administratieve verwerking ervan door Nieskens. Deze tekortkoming is volgens de rechtbank niet van geringe betekenis, doordat Nieskens daardoor de inkomsten uit bladmuziek en synchronisaties en de in verband daarmee op hem rustende afdrachtverplichting had verhuld. De rechtbank ziet de verplichting om desgevraagd informatie te verstrekken over de verrichte werkzaamheden en de afdrachtverplichting als essentiële onderdelen van het uitgavecontract. Nu de uitgave overeenkomst voor een belangrijk deel stoelt op vertrouwen, heeft Nieskens dat vertrouwen geschonden door niet volledig openheid van zaken te geven toen hij daarom werd gevraagd en bovendien inkomsten voor De Buisonjé achter te houden.

Nieskens voerde onder meer aan, dat de bijzondere aard van het muziekuitgavecontract zich verzet tegen een ontbinding. De rechtbank zag dat anders. In de overeenkomst was de toepasselijkheid van de wettelijke regeling van de ontbinding van contracten door partijen immers niet uitgesloten. Bovendien was tussen partijen niet in geschil dat op Nieskens als uitgever van de muziekwerken van De Buisonjé een voortdurende inspanningsverplichting rustte de muziekwerken te promoten, te exploiteren en te administreren.

Nieskens is door de rechtbank veroordeeld tot het (terug) overdragen van de muziekuitgaverechten op de werken aan De Buisonjé, op straffe van een dwangsom. Nieskens moet Buma/Stemra daar bovendien van op de hoogte stellen, eveneens op straffe van een dwangsom. Nieskens moet ook rekening en verantwoording afleggen aan De Buisonjé voor wat betreft de door hem ten onrechte achtergehouden bedragen vóór de ontbinding. De ontbinding leidt verder tot ongedaanmakingsverbintenissen voor beide partijen, waardoor de volledige afwikkeling van de zaak nog even zal duren.

Xander de Buisonjé werd in deze zaak bijgestaan door Margriet Koedooder.

Heeft u een muziekadvocaat nodig?

Neem contact op met Margriet Koedooder, voor al uw vragen over muziekcontracten en muziekrecht.

Deel deze blog met