Privacyverklaring

artiestenrecht.nl is een website van De Vos & Partners Advocaten N.V.

1. WIE ZIJN WIJ?

De Vos & Partners Advocaten is een advocatenkantoor en biedt een brede juridische dienstverlening. Alle informatie over onze specialisaties en expertises vindt u op de website (www.devos.nl).

Met een team van ervaren privacyspecialisten staat uw privacy bij De Vos & Partners hoog in het vaandel. Alle informatie over u, ook wel uw ‘persoonsgegevens’ genoemd, wordt verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De informatie wordt alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM?

De Vos & Partners verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn om onze juridische diensten te kunnen aanbieden. Afhankelijk van onze relatie met de persoon, verzamelen wij verschillende typen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.

Cliënten

Aan onze (bestaande) cliënten vragen wij de volgende informatie te verstrekken:

 • Volledige naam
 • Adres, woonplaats
 • Kopie paspoort (geboortedatum, geslacht, nationaliteit, BSN-nummer, enzovoort)
 • In geval van een onderneming: bedrijfsgegevens (organisatie, functie, enzovoort)
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

Overige gegevens:

 • IBAN-gegevens: wanneer de cliënt een betaling verricht, ontvangt De Vos & Partners via de bank de bankgegevens van deze cliënt.
 • Persoonsgegevens in de door de cliënt verstrekte documenten: documentatie in het belang van onze juridische dienstverlening kan aanvullende persoonsgegevens bevatten (denk aan belastinggegevens)

Wij gebruiken bovenstaande gegevens om onze cliënten te identificeren, contact met hen op te nemen en te onderhouden, betalingen te controleren, de lijst met openstaande facturen bij te houden, en natuurlijk voor het verlenen van onze juridische diensten zoals advisering, bemiddeling en het voeren van (gerechtelijke) procedures ten behoeve van de cliënt.

Aan potentiële cliënten vragen wij middels het contactformulier op onze website de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens om contact op te kunnen nemen.

Bezoekers van onze website

Wij registreren de IP-adressen van bezoekers van onze website www.devos.nl om de bezoekersstromen op onze website te meten (meer informatie vindt u onder 8. ‘Gebruik van cookies’).

Derden (o.a. externe leveranciers, sollicitanten)

Aan sollicitanten vragen wij vooraf de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae (cv)
 • Cijferlijst(en)
 • Eventueel persoonsgegevens die in de motivatiebrief, stagebeoordelingen of referenties zijn opgenomen

Andere gegevens:

 • Notities tijdens de sollicitatiegesprekken

Wij gebruiken bovenstaande gegevens ten behoeve van het opnemen en onderhouden van contact met de sollicitant en om te beoordelen of de sollicitant geschikt is voor het vervullen van een functie bij ons kantoor. Na afloop van de procedure zullen wij de gegevens verwijderen, tenzij wij deze met uw toestemming in portefeuille houden voor de duur van maximaal 1 jaar in verband met toekomstige vacatures.

Aan leveranciers vragen wij de gegevens die noodzakelijk zijn om uitvoering te kunnen geven aan de met de leverancier gesloten overeenkomst.

3. OP WELKE GRONDSLAGEN IN DE WET MOGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent – bijvoorbeeld bij de verlening van onze juridische diensten;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten of de eisen van de belastingdienst;
 • Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is onder andere het verschaffen van onze diensten of het verbeteren van de website door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers. Ook doen wij aan relatiebeheer en informeren wij (oud) cliënten graag over relevante ontwikkelingen eventueel via een nieuwsbrief.
 • Uw toestemming – bijvoorbeeld wanneer we u zouden vragen of we uw gegevens met een derde zouden mogen delen, deze toestemming kunt u ook in de regel weer intrekken door contact met ons op te nemen.

4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen:

 • Inschakeling van een deskundige ten behoeve van uw zaak (denk hierbij aan een expert, een accountant, notaris of een advocaat voor een second opinion);
 • Inschakeling van onze ICT-dienstverleners voor bijvoorbeeld het beheren van dossiers en voor urenregistratie;
 • Ingeval van een gerechtelijke procedure of correspondentie met de wederpartij;
 • Ingeval wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

Waar nodig en/of wettelijk verplicht, sluiten wij met derden een overeenkomst waarin wij afspreken dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor directe marketingdoeleinden.

5. WELKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN NEMEN WIJ?

De Vos & Partners heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken). Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 • Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers die slechts toegankelijk zijn met een wachtwoord;
 • Onze medewerkers krijgen slechts toegang tot gegevens voor zover dat nodig is;
 • Papieren documentatie wordt bewaard in afgesloten dossierkasten;
 • Onze medewerkers zijn als advocaat wettelijk verplicht tot geheimhouding. Onze andere medewerkers ondertekenen een geheimhoudingsverklaring;
 • Onze medewerkers zijn verplicht om regelmatig hun wachtwoorden te wijzigen

6. HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS?

Wij bewaren de gegevens minimaal voor de duur waartoe wij volgens de wet of de beroepsregels verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij moeten dossiers gedurende 5 jaar na het sluiten van het dossier bewaren.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat De Vos & Partners handelt in strijd met de geldende privacyregels.

U kunt uw verzoeken richten aan De Vos & Partners: PRIVACY@DEVOS.NL.

8. AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

De Vos & Partners behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2019.

9. CONTACTGEGEVENS

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.

De Vos & Partners Advocaten
Van Miereveldstraat 13
1071 DW Amsterdam
Nederland

T.: +31 (0)20 2060700
E.: PRIVACY@DEVOS.NL